Tóc yếu

Bài viết

Nàng đang nghĩ đến việc sử dụng máy duỗi tóc ướt để tiết kiệm thời gian? Việc sử dụng máy duỗi tóc ướt có làm tóc yếu và rụng nhiều không?