Browse Tag

da hỗn hợp

Da hỗn hợp là loại da rất khó chăm sóc bởi vì mang cả đặc điểm của da khô và da dầu. Để chăm sóc da hỗn hợp, cần phải có đủ kiến thức và quy trình phù hợp.

Xem thêm
10 Articles
Đăng ký / Đăng nhập